หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ในภาวะภัยพิบัติ เด็กมักเสียชีวิตจากโรคหัด ท้องร่วง ปอดอักเสบ มาเลเรีย การขาดสารอาหาร และ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดกับทารกแรกเกิด

   
 
© UNICEF NYHQ/2005/Mohan
ในศูนย์อพยพซึ่งมีผู้คนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น   การระบาดของโรคต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว   เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๑๕ ปี ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนที่ชัดเจน  ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบอย่างเร่งด่วน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนป้องกันโรคหัด ควรต้องได้รับทันที เพราะโรคหัดจะมีอาการรุนแรงเมื่อเด็กขาดอาหารและมีสุขอนามัยที่ไม่ดี  นอกจากนั้น  ยังควรจัดให้มีบริการการตรวจรักษาโรคอย่างทั่วถึงโดยเร็ว

ภาวะขาดสารอาหารต่างๆในเด็ก อาจเกิดขึ้นได้ง่าย  เนื่องจากการส่งอาหารช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเป็นไปด้วยความลำบาก ภาวะขาดสารอาหารนำไปสู่การติดเชื้อได้ง่าย  เนื่องจากสภาพร่างกายและภูมิต้านทานต่างๆ อ่อนแอลง จึงควรสนับสนุนให้เด็กที่ยังกินนมแม่ให้ได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไป และหมั่นตรวจสอบว่าอาหารของเด็กที่ประสบภัยพิบัติได้รับระหว่างอยู่ในภาวะฉุกเฉินนั้น มีคุณค่าทางสารอาหารตามความต้องการของร่างกายที่เด็กจำเป็นต้องได้รับต่อวันหรือไม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรได้รับการฝึกโดยเร่งด่วน ให้มีความสามารถในการวินิจฉัย  และบำบัดรักษาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เริ่มมีน้ำหนักลด ผอมลง และมีอาการบวมที่เท้า หรือขา

หากมีการจัดการสุขาภิบาลไม่ดี ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ จะเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค ได้ง่าย  การป้องกันทำได้โดย  
๓.๑ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
   
๓.๒ จัดเตรียมที่ขับถ่าย และวิธีกำจัดอุจจาระอย่างถูกวิธี
   
๓.๓ จัดเตรียมพื้นที่ห้องครัว และการเตรียมอาหารอย่างถูกวิธี
   
๓.๔ เตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอ บำบัดน้ำโดยการต้ม การกรอง และ การใส่คลอรีน เป็นต้น
   
๓.๕ จัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดและมีฝาปิดมิดชิดให้เพียงพอ