หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ หรือมีความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง เด็กควรได้รับการดูแลจากพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่เด็กคุ้นเคย เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย มีความต่อเนื่อง และปรับตัวได้ดีขึ้น หากพบเด็กที่พลัดหลงจากครอบครัว ควรรีบให้ความช่วยเหลือนำเด็กส่งครอบครัวให้เร็วที่สุด

   
 
© CSIP/ Ngamta
ในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉิน เป็นหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือสหประชาชาติ  ( ในกรณีที่ไม่มีรัฐบาล )    ที่ต้องคุ้มครองไม่ให้เด็กถูกแยกจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ถ้ามีการพลัดพรากเกิดขึ้น    เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบในการคุ้มครองเด็ก   และต้องพยายามสืบหา และนำเด็กกลับสู่ครอบครัวเดิมของเขาเหล่านั้น    ระหว่างนี้เด็กต้องมีผู้ดูแลที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กได้ชั่วคราว   หากเป็นไปได้ผู้ดูแลชั่วคราวนี้  ต้องเป็นครอบครัวที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับเด็ก จนกว่าผู้ปกครองหรือญาติของเด็กจะมารับ หรือเด็กได้รับการจัดให้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชั่วคราว

หากเด็กต้องอยู่กับครอบครัวทดแทนเป็นการชั่วคราว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องติดตามความเป็นอยู่ของเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการดูแล

เด็กที่พลัดพรากจากพ่อแม่ในภาวะฉุกเฉิน ต้องได้รับการช่วยเหลือในการสืบค้นพ่อแม่ ผู้ดูแล หรือญาติที่ใกล้ชิดของเด็กอย่างเต็มที่  ก่อนที่จะตัดสินว่าเป็นเด็กกำพร้า และหาครอบครัวทดแทนให้ ครอบครัวทดแทนที่ดีที่สุดคือญาติ หรือครอบครัวที่มาจากชุมชนเดิมที่เด็กอยู่ หรืออย่างน้อยเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และภาษาที่ใกล้เคียงกับเด็ก เด็กที่ต้องไปอยู่กับครอบครัวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเกิดความเครียด และยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาใหม่ได้ สถานสงเคราะห์เด็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ควรเป็นทางเลือกชั่วคราวและทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น